Skansekaia

SKANSEKAIA          Location: Alesund, Norway